Strona startowa Oferta usług Zakład Chemii i Diagnostyki Dział Technologii Wody i Ścieków

Dział Technologii Wody i Ścieków

Kontakt


Dział Technologii Wody i Ścieków
tel. 32 237 64 00
fax 32 237 64 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ChW

Dział Technologii Wody i Ścieków zajmuje się problemami związanymi z technologią wody i ścieków dotyczącymi:

 • gospodarki wodno-ściekowej w energetyce i przemyśle
 • urządzeń do produkcji wody dla obiegów kotłowych, chłodzących, ciepłowniczych,
 • urządzeń do przygotowania wody pitnej, do celów komunalnych i technologicznych
 • urządzeń do oczyszczania kondensatów
 • oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
 • urządzeń do korekcji jakości wody w różnych obiegach, z kontrolą procesów korozyjnych i wytrącania się osadów


Organizacja prac

W okresie rozruchu instalacji technologicznych i prowadzenia pomiarów eksploatacyjnych przewidujemy stały pobyt ekipy Energopomiaru. W normalnej eksploatacji przewidujemy pobyt naszych ekip w elektrowni w zależności od rodzaju kontrolowanego urządzenia czy obiegu oraz potrzeb wynikających z nadzorowanych technologii np. reagowanie na zmiany w składzie wody surowej, pojawienie się nietypowych zaburzeń w pracy poszczególnych obiegów itp.
Wszelkie prace pomiarowe, bilansowe, dotyczące zmian w reżimach czy stosowanych technologiach będą prowadzone przez specjalistów Energopomiaru z wykorzystaniem aparatury pomiarowej. Prace specjalistyczne takie jak badania jonitów, osadów, ścieków, analizy potrzebne dla organów zewnętrznych lub celów bilansowych czy rozliczeniowych będą wykonywane w laboratoriach centralnych Energopomiaru.
Zapewniamy stały kontakt telefoniczny z naszymi specjalistami. W stanach awaryjnych zapewniamy przyjazd naszego przedstawiciela w ciągu 24 godzin.
Na życzenie możemy udostępniać do wglądu procedury badawcze wdrożonego u nas systemu zarządzania oraz spis Polskich Norm, do których odwołujemy się przy wykonywaniu analiz. W przypadku zaistnienia potrzebny zastosowania norm innych takich jak np.: EN, DIN, ASTM, ISO również możemy je stosować bez przeszkód.

Układy wodno-parowe lub wodne kotłów – stacje korekcji fosforanami, hydrazyną, amoniakiem, poliaminami

 • sprawdzenie dokumentacji, rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzanie poprawności przyjętych reżimów technologicznych
 • ustalanie parametrów obiegu, dobór nastaw pomp dozujących korygenty.
 • analityka w zakresie czynnika obiegowego oraz kontrola efektów prowadzonej korekcji
 • diagnostyka okresowa lub przy zaistnieniu stanów awaryjnych, wprowadzanie zmian i optymalizacja reżimów

Obiegi wody chłodzącej – korygowane antyskalantami, dyspergatorami osadów inhibitorami korozji, biocydami

 • przeglądy dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej
 • rozruch lub udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzanie poprawności przyjętych reżimów technologicznych, dobór korygentów poprzedzony badaniami technologicznymi, nadzorowanie ruchu próbnego, pomiary gwarancyjne
 • ustalanie parametrów obiegu, sprawdzanie własności osadotwórczych, korozyjnych, ocena własności biologicznych wody chłodzącej oraz efektów prowadzonej dezynfekcji czy korekcji,
 • okresowa kontrola parametrów wody chłodzącej ( współczynnik zagęszczenia, termostabilność, korozyjność, obecność glonów i bakterii, rutynowe analizy wody)
 • okresowa lub przy zaistnieniu stanów awaryjnych kontrola i diagnostyka stanu materiałów konstrukcyjnych zastosowanych w obiegu chłodzącym
 • wprowadzanie zmian i optymalizacja reżimów
 • monitorowanie procesów korozyjnych i osadotwóczych
 • prowadzenie okresowej dezynfekcji chłodni w momentach nadmiernego rozwoju życia biologicznego w tym również za pomocą ClO2
 • kontrola zrzutu odsalającego z chłodni pod kątem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków- zgodnie z wymaganiami zewnętrznych organów administracyjnych lub odbiorcy ścieków (analizy miesięczne, kwartalne, roczne)
 • wykonywanie analiz nietypowych, dodatkowych, potrzebnych do kontroli obiegu

Pomocnicze obiegi wody ruchowej – napełniane np. wodą zdemineralizowaną

 • udział w rozruchu urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętego reżimu technologicznego
 • ustalanie parametrów obiegu, wprowadzanie inhibitorów korozji,
 • sprawdzanie czystości wody chłodzącej oraz efektów prowadzonej korekcji
 • okresowa kontrola i diagnostyka stanu urządzeń chłodzonych ( kontrola ilości i składu osadów, metalografia, badania wytrzymałościowe w zależności od potrzeb)

Stacje wstępnego przygotowania wody – stosujące procesy dekarbonizacji, koagulacji, filtracji, mikrofiltracji, ultrafiltracji, sorpcji

 • rozruch lub udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętych reżimów technologicznych w tym:
 • przegląd stanu urządzeń pod kątem zgodności z projektem
 • sprawdzanie poprawności działania urządzeń pomiarowych i kontrolnych
 • sprawdzanie jakości zasypanych materiałów filtracyjnych
 • określanie parametrów procesowych i wskaźników eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń uzdatniających w tym wykorzystujących techniki membranowe
 • kontrola jakości wody w poszczególnych etapach uzdatniania
  • okresowa kontrola urządzeń wstępnego przygotowania wody (rutynowe analizy wody, ocena uzyskiwanych efektów uzdatniania)
  • okresowa kontrola dawek reagentów, w zależności od zmiany składu wody surowej
  • wprowadzanie zmian i optymalizacja procesów uzdatniania wody surowej,
  • prowadzanie diagnostyki lub pomiarów eksploatacyjnych urządzeń

Stacje produkcji wody zmiękczonej, zdemineralizowanej, instalacje oczyszczania kondensatu – techniki jonitowe, odwrócona osmoza, mikrofiltracja, elektrodejonizacja

 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętych reżimów technologicznych w tym:
  • sprawdzanie poprawności działania urządzeń pomiarowych i kontrolnych
  • sprawdzanie stanu wyjściowego jonitów
  • określanie parametrów technologicznych i wskaźników eksploatacyjnych wymienników jonitowych, instalacji odwróconej osmozy, mikrofiltracji, elektrodejonizacji
  • sprawdzenie jakości wody w poszczególnych etapach uzdatniania
 • udział lub nadzorowanie ruchu próbnego, pomiary gwarancyjne
  • okresowa kontrola pracy urządzeń demineralizacji (rutynowe analizy wody, ocena uzyskiwanych efektów uzdatniania )
  • okresowe sprawdzanie przebiegu procedur regeneracji wymienników jonitowych
  • kontrola jakości używanych chemikaliów
  • wprowadzanie zmian i optymalizacja procesu demineralizacji wody w zależności od zmian jakości wody surowej, przeprowadzanie pomiarów eksploatacyjnych urządzeń
  • badania stanu membran i jonitów z określeniem konieczności wymiany lub uzupełnienia
  • okresowa kontrola zrzutu koncentratów i ścieków zneutralizowanych pod kątem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków, zgodnie z wymaganiami zewnętrznych organów administracyjnych lub odbiorcy ścieków (analizy miesięczne, kwartalne, roczne)

Woda pitna

 • w okresie wstępnym nadzory nad płukaniem i dezynfekcją nowo oddawanych sieci
 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń do produkcji wody pitnej
 • okresowa kontrola jakości wody pitnej szczególnie przy podejrzeniu pogorszenia jej jakości, kontrola stopnia zakażenia bakteryjnego, pomiary gwarancyjne i diagnostyka technologiczna

Gospodarka ściekowa

 • w okresie przedprojektowym – inwentaryzacja źródeł ścieków, bilanse ilościowe i jakościowe ścieków
 • w okresie wstępnym udział w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń wodno-prawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej elektrowni ( współudział w opracowywaniu operatów wodno prawnych)
 • w dalszym okresie wykonywanie analiz ścieków dla organów kontrolnych administracji państwowej lub odbiorcy ścieków w celach rozliczeniowych
 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym oczyszczalni ścieków, oczyszczalni ścieków IOS lub neutralizatorów ścieków
 • w normalnej eksploatacji określanie efektywności pracy oczyszczalni, optymalizacja procesu oczyszczania, oceny możliwości ponownego wykorzystania ścieków

Korzyści wynikające z naszych prac

 • skrócenie czasu projektowania urządzeń oraz zapewnienie właściwego ich doboru
 • trafny i optymalny dobór technologii oraz urządzeń uzdatniających, bezpiecznych dla środowiska
 • sprawny i bezpieczny przebieg prac rozruchowych
 • zoptymalizowana praca urządzeń również z ekologicznego punktu widzenia
 • ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja urządzeń
 • trafne i ekonomicznie uzasadnione decyzje dotyczące konieczności remontów, modernizacji bądź wymiany urządzeń

Preparaty biologiczne do likwidacji zanieczyszczeń i odpadów organicznych


Oferowane przez Dział Technologii Wody i Ścieków biopreparaty zawierają mikroorganizmy występujące w środowisku naturalnym człowieka. Nigdy nie były ulepszane genetycznie. Jako mikroorganizmy saprofityczne są przyjazne dla ludzi, flory i fauny.

Preparaty biologiczne zawierają naturalne mikroorganizmy saprofityczne, głównie ze szczepów Bacillus subtilis i Bacillus cereus, które są związane na nośnikach mineralnych - węglanie wapnia i glino-krzemianach. Mikroorganizmy są wyodrębniane ze środowiska naturalnego i selekcjonowane pod kątem ich maksymalnej zdolności do wytwarzania enzymów ukierunkowanych na rozkład trudnodegradowalnych substancji organicznych. Są one odporne na działanie toksyn. Nośniki mineralne, węglan wapnia wydobywany spod dna morskiego, koralowce oraz skały wulkaniczne (glinokrzemiany) charakteryzują się specyficznymi własnościami fizyko-chemicznymi takimi jak: duża powierzchnia właściwa, porowatość, zdolność do sorpcji, koagulacji i flokulacji. Własności te umożliwiają:

 • ochronę makro- i mikroskopową mikroorganizmów,
 • podwyższenie kinetyki wytwarzania enzymów i reprodukcji.

Korzyści wynikające ze stosowania biopreparatów

 • poprawa parametrów jakościowych wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków, higienizacja osadów
 • redukcja osadów nadmiernych
 • szybkość, łatwość i niskie koszty aplikacji
 • usuwanie związków metali ciężkich, szybka biodegradacja większości organicznych związków chemicznych
 • polepszenie flokulacji zawiesin i parametrów opadalności osadów
 • reaktywacja naturalnej flory bakteryjnej

Sposób działania niektórych biopreparatów

 • Działanie fizyko-chemiczne
 • Jonowe oddziaływanie nośników mineralnych na zawiesiny polepszające ich flokulację
 • Sorpcja amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów i amin przez nośniki mineralne
 • Działanie buforujące
 • Wiązanie metali ciężkich na drodze wymiany jonowej
 • Wiązanie fosforanów
 • Działanie biologiczne
  • szybka biodegradacja większości trudno degradowalnych substancji organicznych takich jak węglowodory alifatyczne i
  • aromatyczne, halogenki, tłuszcze, detergenty, odpady zwierzęce i roślinne
  • poprawa procesów nitryfikacji i defosfatacji
  • redukowanie ilości osadów nadmiernych o około 30%
  • zmniejszanie czasu zatrzymania ścieków o 10 - 20%
  • redukcja zużycia energii w procesach oczyszczania